Protiskluz litých podlah

Protiskluz litých podlah

Protiskluz litých podlah, protiskluz epoxidových podlah, protiskluzové nátěry litých podlah, protiskluzové impregnace litých podlah, protiskluz litých podlah R9, protiskluz litých podlah R10, měření protiskluzu litých podlah včetně inspekce stavu a zajištění technických posudků povrchů je naše firma připravena zajistit naše odborné služby dle našich interních firemních standardů, směrnic a norem BLASTER®, IICRC™, NWFA™ v rámci naší firmy FLOOR SPECIAL SERVICES® zvýšenou protiskluzovou ochranou povrchů OBTEGO®, WEISS®, Finalit®, Dr. Schutz®, COO-VAR®.

Protiskluz litých podlahBLASTER® je obchodní ochranná známka a značkový technologický koncept odborně způsobilé prováděcí firmy Floor Special Services® zaměřený na odstranění, přípravu, renovaci a speciální nátěry podlahových povrchů. Tato značková realizační koncepce přináší maximální profesionalitu v plné součinnosti se zachováním etických, ekologických a jakostních prováděcích standardů včetně smluvní garance poskytovaných služeb zhotovitele.

FLOOR SPECIAL SERVICES® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů včetně dosažení vysokoškolských diplomů.

PROTISKLUZ LITÝCH PODLAH A VSTUPNÍ INFORMACE

PROTISKLUZ je jedna z nejdůležitějších povrchových vlastností podlah, která určuje vhodnost použití vybraného typu povrchové úpravy pro konkrétní prostory a zajišťuje bezpečný pohyb osob.

PROTISKLUZ a jeho označení R9 =  úhel skluzu 5 až 10° s doporučeným použitím pro vstupy do domů, terasy, podlahy. Označení R10 -= úhel skluzu 10 až 19° – doporučené použití: toalety, malé kuchyně, sanitární prostory. Označení R11 – úhel skluzu 19 až 27° – doporučené použití: mycí linky, prádelny.

PROTISKLUZ a jeho označení R9 =  úhel skluzu 5 až 10° s doporučeným použitím pro vstupy do domů, terasy, podlahy. Označení R10 -= úhel skluzu 10 až 19° – doporučené použití: toalety, malé kuchyně, sanitární prostory. Označení R11 – úhel skluzu 19 až 27° – doporučené použití: mycí linky, prádelny.

R9 – vnitřní a odpočinkové plochy, kantýny, chodby úřadů, škol, nemocnic

R10 – sklady, malé kuchyně, sanitární prostory

R11 – kuchyně škol, mycí linky, prádelny, vchody a venkovní schody

R12 – velkokuchyně, pracovní jámy, mlékárny

R13 – rafinerie tuků, koželužny, jatka

A, B, C – protiskluz bosou nohou

A – převážně suché chodby, převlékárny, šatny, dna bazénů od 80 do 135 cm
B – veřejné sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody, dna bazénů do 80 cm
C – schody pod vodou, šikmé okraje bazénů, startovací bloky, dna bazénů se sklonem

PROTISKLUZ je na stávajících površích měřen koeficientem smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

Třída T1         μ < 0,20                   Povrch extrémně nebezpečný

Třída T2         0,20 ≤ μ ≤ 0,40      Povrch nedostatečně bezpečný

Třída T3         0,40 ≤ μ ≤ 0,75      Povrch bezpečný

Třída T4         μ > 0,75                   Povrch velmi bezpečný

Velice důležité je vědět, že  zhruba 25 % se na celkové pracovní úrazovosti v zemích Evropské unie podílí pracovní úrazy vzniklé při uklouznutí či zakopnutí. Co se délky rekonvalescence postiženého týče, představují tyto úrazy asi 15 % úrazů s absencí zaměstnance v práci trvající déle než 3 dny a 35 % z nich si vyžádá pracovní neschopnost postiženého zaměstnance delší než jeden měsíc.

Protiskluzové parametry podlah a schodů není žádoucí podceňovat a to z hlediska jejich hodnoty protiskluznosti podlah. Jak vybrat povrch podlahy, aby nebyl kluzký a byl bezpečný, je velmi složité. Vybraný design, který se nám líbí u keramických dlažeb, mnohdy nemusí splňovat požadavky norem a předpisů na protiskluznost pro daný prostor.

Klíčovým parametrem při stanovování hodnot proskluznosti podlah, schodů a povrchů je koeficient smykového tření. Koeficient tření (KT) udává odolnost dlažby ve smykovém tření, úzce souvisejícím s trakcí a kluzkostí. Při výběru dlažby z hlediska bezpečnosti pohybu osob s možností uklouznutí jde o velmi důležité kritérium. Z hodnot smykového tření nás více zajímá i KT měřený za mokra vzhledem k použití keramických dlažeb v koupelnách a jiných prostorách, které jsou zatíženy odstřikující vodou.

Protiskluz litých podlah

PROTISKLUZ LITÝCH PODLAH A TECHNICKÉ INFORMACE

Při výběru povrchové úpravy z hlediska bezpečného pohybu osob na podlahách s možností uklouznutí je důležité znát požadavky na povrchy podlah a protiskluzné vlastnosti konkrétních podlahových materiálů.

Protiskluz podlah se provádí několika technologickým metodami:

mechanická protiskluzová úprava povrchů – broušení / tryskání / brokování

chemická protiskluzová úprava povrchů – chemické zdrsnění povrchu

nátěrová protiskluzová úprava povrchu – nátěry / povlaky / laky

impregnační protiskluzová úprava povrchu – impregnace / mikrofilm

Protiskluz litých podlahVyhláška MMR 268/2009 Sb. odkazuje v požadavcích na protiskluznost podlah na příslušné normy např. ČSN 74 4505 – Podlahy. Tato norma předepisuje pro vodorovné podlahy bytů koeficient tření min. 0,3. Pro veřejná prostranství požaduje tato norma povrchy a protiskluzové podlahy s koeficientem tření min. 0,5.

Specifické jsou požadavky na protiskluznost podlah pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké a návrhy schodišť a mokrých podlah ve veřejných bazénech, lázeňských a rehabilitačních centrech, podlahy veřejných sprch, koupelen, okolí bazénů, brouzdališť, ale i podlahy v pracovních prostorách, např. velké kuchyně, vývařovny, sklady, prodejny a výrobny masných výrobků, mlékárny atd. Pro tyto účely je třeba volit podlahovou úpravu s deklarovanou vhodnou hodnotou protiskluznosti podle požadavků příslušných norem.

Protiskluzné vlastnosti konkrétních podlahových materiálů a způsob deklarace protiskluznosti podlah určuje podle normy EN 14411 výrobce, který obvykle deklaruje speciální protiskluzné dlaždice do prostor se zvýšeným nebezpečím uklouznutí podle platné metodiky.

Při měření dynamického a statického součinitele tření se jedná v podstatě o měření koeficientu tření mezi zkoušenou dlažbou a standardními typy pryžových materiálů. Tato metodika je využívána zejména v České republice, zemích Střední a Jižní Evropy.

Koeficient tření vypočteme: μd = Ft / Fn

Ft – tažná síla
Fn – vertikální zatížení

Stanovení koeficientu tření se provádí pro suché a mokré plochy. Kategorie bezpečnosti protiskluzných podlah stanoví ČSN 72 5191 takto:

Třída protiskluznosti podle ČSN 72 5191

Protiskluz litých podlah

PROTISKLUZ LITÝCH PODLAH A JEHO MĚŘENÍ

Měření pomocí metody DCOF AccuTest nelze přímo srovnávat s jednotlivými podlahami ani korelovat pro jednotlivé povrchy s dosavadními v Evropě uznanými metodami, protože při nich byla použita různá čidla a byly provedeny za jiných zkušebních podmínek a s jinými měřicími přístroji. Pro metodu DCOF AccuTest byl vyvinut nový přístroj BOT-3000, BOT-3000E, GMG 200.

Výhodou tohoto přístroje je možnost použití nejen v laboratoři, ale také v terénu. Protiskluzná a protismyková ochrana podlah je měřena mobilním zařízením GMG 200. Toto jedinečné zařízení a přístroj je schopno důvěryhodně a prokazatelně změřit hodnoty tření a kluznosti povrchů dle technických norem DIN 51131 a EN13893.

Protiskluzná a protismyková ochrana podlah  a její parametry tření a kluzných vlastností, jenž jsou měřeny přístrojem a mobilním zařízením GMG 200 jsou vyhodnocovány na základě vizuálních hodnot protokolárního softwaru zařízení GMG-VD, který graficky znázorňuje naměřené hodnoty kluznosti a tření  povrchu.

Protiskluz litých podlah

Pro toto zařízení potřebujeme pouze notebook, jenž bude napojen na zařízení GMG 200 a v rámci softwaru vyhodnotíme měřící a hodnotící kritéria. Program ze strany výrobce umožňuje vyhodnotit transferovaná data z mobilního měřícího zařízení přímo v počítači a tímto způsobem tisknout  a vyhotovovat podkladový certifikační protokol měření kritérií kluznosti a tření jednotlivých povrchů včetně uložení databáze historie měření, která slouží k tomu, aby se dílčí hodnocené povrchy z hlediska jejich životnosti protiskluzných a protismykových kritérií daly kontinuálně vyhodnocovat v průběhu času a jednotlivých měření po dobu životnosti těchto povrchových ochran, úprav, impregnací a nátěrů či mechanického opracování.

GMG 200 měří koeficient smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

Třída T1         μ < 0,20                   Povrch extrémně nebezpečný

Třída T2         0,20 ≤ μ ≤ 0,40      Povrch nedostatečně bezpečný

Třída T3         0,40 ≤ μ ≤ 0,75      Povrch bezpečný

Třída T4         μ > 0,75                   Povrch velmi bezpečný

PROTISKLUZ LITÝCH PODLAH A NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

U nově litých epoxidových / polyuretanových samonivelačních podlah se také často používají pomocné látky, jako jsou silikony, s cílem pozitivně ovlivnit rozliv a odvětrání. Takové látky však nemají dobrý účinek na přilnavost následného uzavření podlahy. Rovněž lze často v souvislosti se stupněm vytvrzení lité pryskyřice očekávat zhoršení přilnavosti ochranného laku ( nutné doporučením výrobce, kdy je možné podlahu po vylití přelakovat PU nátěrem). Obecně se doporučuje se v rámci přípravy podkladu  více stupňové abrazivní mokré čištění. Před aplikací barevných nátěrů musí být podlaha celoplošně zmatovatělá.

U stávajících používaných epoxidových podlah vyžadují níže uvedené kroky a postupy z hlediska přípravy podkladu. Nejdříve je pečlivě odstranit nečistoty a zbytky ošetřovacích a čistících prostředků. Problémová místa, jako jsou škrábance a degradace povrchu v důsledku povětrnostních vlivů a vystavení světlu, která se vyskytují zejména před nízko posazenými okny a při dopadu intenzivního světla, jakož i nepřilnavé dřívější ochranné vrstvy musí být bezezbytku vybroušeny. Před aplikací barevných nátěrů musí být podlaha celoplošně zmatovatělá.

Protiskluz litých podlah

  1. krok: základní čistič Dr. Schutz Základní čistící přípravek R v ředění 1:10 s vodou (250 ml/m²)
  2. krok: přebrousíme podlahu PU šedým sanačním padem
  3. krok: přebroušení keramickým brusivem Dr. Schutz Abranet Ace zrnitost 80 – 100 – 120

(použití Dr. Schutz satelitní 4-kotoučový talíř) = doporučeno nutnost proplachování

  1. krok: PH neutralizace / přemytí podlahy / vysušení podlahy / zhodnocení podlahy

PU 2K nátěry se aplikují na obroušené epoxidové nebo polyuretanové podlahy  pomocí Dr. Schutz lakovacího válečku Aquatop 10 mm a rovnoměrně se nalakují vrstvou 100 ml/m² barevného PU 2K COLOR laku (2x vrstva) + 2x vrstva transparentního ochranného PU 2K laku Dr. Schutz.

Výsledná kvalita svrchní transparentní ochranné vrstvy, která chrání barevný podkladový nátěr PU 2K COLOR  je PU 2K lak Dr. Schutz PU-Siegel. Vyrábí se v optických variantách lesk, mat, extramat a ultramat. Pokud má mít podlaha vysokou odolnost proti chemikáliím, doporučujeme alternativně speciální 2K-PU lak Dr. Schutz PU Anticolor s doporučením pro použití optické varianty pololesk, která má maximální odolnost proti zabarvujícím vlivům, jako jsou barvy na vlasy nebo migrace změkčovadel z pneumatik.

Pro podlahy z lité pryskyřice či ESD podlahy v případě barevné renovace povrchu lze použít celou paletu barev dle barevnice RAL K5, NCS2, Sikkens a Pantone.

Protiskluz litých podlah

Pro tento účel se hodí především barevný lak Dr. Schutz PU 2K Color nebo ESD Color base. Barevný lak se doporučuje také v případě, že se po předchozím vybroušení podlahy objeví obláčky různého zabarvení tak, jak se to stává zejména u litých pryskyřic na bázi aromatických surovin a při působení světla. PU Color / ESD Color base se obvykle zakončuje alespoň jednou vrstvou transparentního PU 2K laku nebo PU ESD 2K laku.

V případě jemného či hlubšího poškrábání nebo otěru podlahy, je nutné přistoupit k renovaci povrchu. Renovace se provádí 2-komponentními polyuretanovými laky vhodnými pro lité podlahy či ESD podlahy. Jejich složení zaručuje dokonalé přilnutí k výrobnímu povrchu, stejnoměrný optický vzhled, vysokou odolnost vůči zatížení a dlouhou životnost. Na trhu najdeme také  speciální velmi hustě zesíťované PU-laky, které jsou odolné vůči barevným chemikáliím, barvám na vlasy, jodovým preparátům, širokému spektru dezinfekčních prostředků a mají odolnost vůči migraci změkčovadel z gumy do PVC. Uživatel si může při renovaci povrchu zvolit optický vzhled od extra matného provedení, přes matné, až po velmi lesklý povrch.

Polyuretanový renovační nátěrových systém je permanentní, chemicky neodstranitelný nátěr. Je prováděn jak v transparentním provedení tak v možné barevném provedení dle RAL vzorníků (toto zejména při optické renovaci stávající podlahy). Nelze jej nikterak srovnávat s voskovými nebo polymerními nebo impregnačními dočasnými nátěry, které jsou v podstatě lehkou emulzní dočasnou ochranou s nutností následného odstranění a opětovného pravidelného opakování.

Závěrem lze říci, že podlahy nejsou jen o jejich vzhledu, ale i o jejich funkčních parametrech a leckdy  musí vydržet velkou zátěž, být soudržné s podkladem, trvanlivé a vykazovat potřebnou protiskluzovou odolnost. Ve speciálních provozech jako jsou bazény, profesionální kuchyně, nemocnice přibývají oproti bytovému interiéru další požadavky, jaké podlahy musí splňovat.